Nieuws

Voorstel tot wijziging systeem van pensioenopbouw DGA in eigen beheer

Geplaatst door op 18:28 in Geen categorie | 0 reacties

Voorstel tot wijziging systeem van pensioenopbouw DGA in eigen beheer

Op 1 juli 2015 heeft staatssecretaris Wiebes een notitie naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij ingaat op de mogelijkheden om de huidige wijze van pensioenopbouw in eigen beheer te vervangen. Daarbij komen 3 opties aan de orde: Het invoeren van een zogenaamde oudedagsbestemmingsreserve; Het invoeren van oudedagssparen in eigen beheer; Het volledig afschaffen van sparen voor een oudedagsvoorziening in eigen beheer.De laatste optie is niet uitgewerkt maar wordt ter overweging voorgelegd aan de Tweede Kamer. Afhankelijk van de gedachten van het parlement hierover zou deze optie dus op een later moment aan de orde kunnen komen. Voorwaarde is dan wel de totstandkoming van een vorm van overgangsrecht die het aantrekkelijk maakt om de bestaande pensioenverplichtingen volledig te laten vervallen. Uitwerking oudedagsbestemmingsreserve (OBR) De OBR voorziet in een bedrag (gebaseerd op de loonsom) dat jaarlijks ten laste van de fiscale winst kan worden gebracht. De OBR wordt in de opbouwfase niet opgerent en de DGA kan daar geen rechten aan ontlenen. Pas op het moment dat de DGA stopt met werken dient het saldo van de OBR te worden omgezet in een vaste uitkering die loopt tot 20 jaar na de AOW-leeftijd van de DGA. Bij overlijden van de DGA gaat deze uitkering over op partner en/of erfgenamen. De duur van de uitkering ondergaat daarbij geen wijziging. De uitvoering vindt plaats door de BV waarin de DGA werkzaam is geweest. Deze BV mag op enig moment het saldo afstorten bij een verzekeraar voor aankoop van een vergelijkbare uitkering.Het saldo van de voorziening mag ook worden aangewend voor aankoop van een nabestaandenvoorziening bij een professionele verzekeraar. Wordt de OBR tzt niet omgezet in een vaste uitkering, dan wordt de vrijval van de OBR belast met vennootschapsbelasting. Bovendien is de BV een rentevergoeding verschuldigd ter grootte van 40% van het aanwezige saldo.De OBR telt in de opbouwfase niet mee bij het bepalen van de fiscale ruimte tot het doen van dividenduitkeringen. Civielrechtelijk dient een deel daarvan (fiscale claim bij onregelmatige afwikkeling) waarschijnlijk wel te worden meegenomen bij de dividendtoets. In de uitkeringsfase is er sprake van een verplichting jegens de DGA en telt het bestaande saldo wel mee voor de fiscale dividendtoets. Wat betekent dit voor de huidige pensioenvoorziening? Bij invoering van de OBR bestaat de mogelijkheid om de huidige fiscale pensioenvoorziening in te brengen in deze nieuwe regeling. Het huidige verschil tussen de fiscale en commerciële voorziening komt daardoor te vervallen. Doordat de hoge commerciële voorziening komt te vervallen vormt deze niet langer meer een belemmering voor het uitkeren van dividend.Uiteraard heeft men ook de mogelijkheid om de opgebouwde pensioenaanspraken in stand te laten. Dat betekent dat daarop het huidige systeem van toepassing blijft (inclusief dividendklem). De opbouw dient overigens wel te worden gestaakt en men mag vervolgens (naast de bestaande pensioenvoorziening) gaan sparen in een OBR. Uitwerking oudedagssparen Het oudedagssparen voorziet in een jaarlijkse pensioenpremie (gebaseerd op de loonsom) die aan de werknemer ter beschikking wordt gesteld en door de BV in eigen beheer wordt uitgevoerd. Deze premie wordt jaarlijks opgerent met het U-rendement. Je kunt er ieder jaar voor kiezen om de maximale ruimte te sparen dan wel een lager bedrag te sparen. De ruimte die je niet gebruikt kan in een later jaar echter niet meer worden ingehaald.Op het moment dat de DGA stopt met werken dient...

Lees meer

De fiscale oudedagsreserve (FOR) toegelicht

Geplaatst door op 12:36 in Nieuws | 0 reacties

De fiscale oudedagsreserve (FOR) toegelicht

De fiscale oudedagsreserve is een fiscaal trucje om in ieder geval op korte termijn (veel) belasting te besparen. Afhankelijk van de omstandigheden kan het op lange termijn voordelig zijn of geld kosten. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is de fiscale oudedagsreserve niet zonder meer een pensioenpotje.

Lees meer

Als (startende) zzp’er geen inkomstenbelasting tot een winst van € 23.495,-

Geplaatst door op 13:07 in Nieuws | 0 reacties

Als (startende) zzp’er geen inkomstenbelasting tot een winst van € 23.495,-

Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet dan hoef je als zzp’er over een winst tot € 23.495 geen inkomstenbelasting betalen. Als je meer winst maakt kan dit bedrag ook nog oplopen (o.a. door toepassing van andere aftrekposten). Hoe dat zit en waar je aan moet voldoen leg ik je eenvoudig uit.

Lees meer

Vrijwillig ZZP pensioen beschikbaar voor zelfstandigen

Geplaatst door op 17:03 in Nieuws | 0 reacties

Vrijwillig ZZP pensioen beschikbaar voor zelfstandigen

Vanaf vandaag (15-01-15) kunnen zelfstandigen pensioen opbouwen met het vrijwillige ZZP Pensioen op flexibele basis. Het ZZP pensioen is een initiatief van Stichting ZZP Nederland, FNV Zelfstandigen, PZO, Zelfstandigen Bouw en Loyalis, onderdeel van APG.

Lees meer

Nederland kan niet meer zonder zzp’ers

Geplaatst door op 11:44 in Nieuws | 0 reacties

Nederland kan niet meer zonder zzp’ers

Volgens de economen Willem Vermeend en Rick van der Ploeg moet het kabinet Rutte 2 het advies opvolgen van Maarten Camps, topambtenaar van  Economische zaken die pleit voor verdere hervormingen en vernieuwingen die leiden tot productiviteitsverbeteringen. De economen menen ook dat het kabinet en de Tweede Kamer niet moeten gaan sleutelen aan de positie van zzp’ers. Deze week verscheen in het economenblad ESB het traditionele Nieuwjaarsartikel van de secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken (EZ). In een goed doortimmerde beschouwing concludeert de huidige topambtenaar van EZ,  Maarten Camps, dat de huidige hervormingen op de arbeidsmarkt, pensioenen, woningmarkt en langdurige zorg belangrijke stappen zijn om onze economie te versterken, maar dat we er daarmee nog niet zijn. De wereld verandert in snel tempo en het economisch beleid kan niet stil blijven staan. Camps constateert terecht dat over de hervormingen die nu worden doorgevoerd te lang geen besluiten zijn genomen. ‘We moeten als samenleving leren beter te sturen op de toekomst zodat we ons sneller kunnen aanpassen. Vroegtijdig oog hebben voor trends, nadenken over hoe beleid daarop kan inspelen en tijdige besluitvorming’. In zijn artikel noemt Camps de groei van het aantal zzp’ers als voorbeeld van een ontwikkeling die om een fundamentele aanpassing vraagt. Het onderscheid tussen ondernemer en werknemer vervaagt door de opkomst van zzp’ers steeds meer. “De ontwikkelingen gaan snel en hebben een impact op keuzevrijheid, op collectiviteit, op solidariteit. Maar onze instituties opereren nog steeds vanuit het oude onderscheid en proberen de zzp’er in het huidige stelsel in te passen.”  Zo stelt de topambtenaar die een fundamentelere hervorming noodzakelijk acht. Wij delen deze zienswijze, maar zijn ook van mening dat daarbij meer dan thans de nadruk moet liggen op het scheppen van banen en ondernemerschap.  Hoge werkgeverslasten kosten banen Voor werk is Nederland vooral afhankelijk van het midden- en kleinbedrijf. Daar worden de banen gecreëerd en worden werknemers in dienst genomen. Binnen multinationale concerns zien we dat het personeelsbestand wordt aangepast aan internationale ontwikkelingen en de opmars van nieuwe technologie. Dit  leidt bij grote werkgevers veelal tot minder banen. Ook bij de overheid en semipublieke instellingen neemt door bezuinigingen de werkgelegenheid af. Daarnaast zien we op onze  arbeidsmarkt een afname van vaste arbeidscontracten en een sterke groei van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Sinds halverwege de jaren negentig toen het aantal zzp’ers rond de 350.000 lag, zien we een snelle toename; eind 2014 stond de teller op circa 800.000 en de groei zal doorgaan. Van belang is dat het daarbij om echte ondernemers gaat. Het kabinet Rutte 2 weet niet goed raad met deze ontwikkelingen. Bij het werkgelegenheidsbeleid ligt de nadruk op dure ineffectieve banenplannen en op het beschermen van vaste arbeidsovereenkomsten. Dat levert geen nieuwe banen op en kost zelfs werkgelegenheid. Het echte probleem is dat werk in het mkb wordt afgeremd door vaste starre arbeidscontracten met torenhoge werkgeverslasten. Deze contracten en zware lastendruk leiden er toe dat werkgevers terughoudend zijn om mensen in vaste dienst te nemen. Dat is een belangrijke reden dat steeds meer bedrijven werken met verschillende vormen van flexibele arbeid, zoals oproepkrachten, tijdelijke contracten en uitzendkrachten. Deze zogenoemde flexibele schil, die vorige jaar gemiddeld rond de circa 25% lag, zal naar verwachting bij veel bedrijven het komende decennium toenemen. In bedrijfssectoren die met wereldwijde concurrenten te maken hebben, zal een oploop richting 40%...

Lees meer

Helft zzp’ers schrijft zich binnen 5 jaar uit bij de KvK

Geplaatst door op 22:04 in Nieuws | 0 reacties

Helft zzp’ers schrijft zich binnen 5 jaar uit bij de KvK

De aanleiding Het aantal zzp’ers blijft maar groeien. In 2014 kreeg Nederland kreeg er 50.000 zzp’ers bij. In totaal zijn het er nu 880.000. Maar velen van hen hebben helemaal geen werk, schreef Rob Hoogland afgelopen maandag in zijn column in De Telegraaf. Zij openen op hoop van zegen een nagelstudio waar vervolgens geen klanten komen. Als je een onderneming wilt beginnen, moet je je, ook als zelfstandige zonder personeel, inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). „Onderzoek laat zien dat de helft van de zzp’ers die vol goede moed aan hun nieuwe arbeidsavontuur beginnen, zich binnen vijf jaar weer bij de Kamer van Koophandel uitschrijft”, aldus Hoogland. Klopt dit? Waar is het op gebaseerd? Op de vraag welk onderzoek hij bedoelde adviseert Hoogland de KvK te raadplegen. Op welk onderzoek hij zich zelf baseerde, zegt hij niet, maar hij wil nog wel kwijt dat het exacte percentage 52 procent was. En, klopt het? Waarschijnlijk heeft Hoogland het percentage gehoord in het Radio 1-Journaal van zaterdag 3 januari: daarin vertelde Ivo de Jong van de KvK dat ongeveer 52 procent van de zzp’ers na vijf jaar nog bestaat. De Kamer van Koophandel heeft maandag de jaarlijkse Bedrijfsrapportage gepubliceerd, met daarin allerhande cijfers over het bedrijfsleven in 2014. Er staat een tabel in met de ‘overlevingskans’ na vijf jaar van eenmansbedrijven in twaalf verschillende sectoren. Het gaat hier om zzp’ers die zich in 2009 hebben ingeschreven, en zich tussen 2009 en 2014 hebben uitgeschreven. De overlevingskans in de verschillende sectoren ligt tussen de 38 procent (detailhandel) en 69 procent (gezondheid). Het rapport schrijft: ‘Hieruit blijkt dat over het algemeen gesteld kan worden dat na vijf jaar bijna de helft van het aantal startinitiatieven gestrand is.’ De 52 procent wordt hier niet genoemd, en omdat er geen absolute aantallen zzp’ers bij de verschillende sectoren staan, kunnen we niet uitrekenen wat het gemiddelde is. De Kamer van Koophandel laat weten dat de cijfers van 2009 inmiddels niet meer beschikbaar zijn, maar dat de KvK aan het einde van 2014 heeft berekend dat de gemiddelde overlevingskans voor alle sectoren 52 procent is. Een leuk weetje: verreweg de populairste activiteit van startende zzp’ers is een organisatie-adviesbureau. Alleen al in 2014 werden er hier 9.255 van opgericht. Het is ook de activiteit die het vaakst mislukt: in datzelfde jaar waren er 4.250 zzp’ers die hun organisatie-adviesbureau opgaven. Overigens zeggen deze cijfers niet alles. Er zijn ook zzp’ers die (bijna) niets meer doen met hun onderneming, maar die zich niet uitschrijven bij de KvK. Conclusie De Kamer van Koophandel heeft op basis van de cijfers van 2009 tot 2014 berekend dat na vijf jaar 52 procent van de zzp’ers nog staat ingeschreven; 48 procent schrijft zich dus binnen vijf jaar uit. Dit is ongeveer de helft, dus beoordelen we de uitspraak van Rob Hoogland als waar. (Bron: F. Rusman, NRC Handelsblad)...

Lees meer

ZZP’ers meer kans via coöperatie

Geplaatst door op 15:00 in Nieuws | 0 reacties

ZZP’ers meer kans via coöperatie

In Nederland zijn inmiddels meer dan een miljoen kleine ondernemers die in ondernemingsvorm als zzp’er of freelance worden gevoerd. De kleine ondernemers zoals eenmanszaken, freelancers en zzp’ers leveren een grote bijdrage aan de Nederlandse economie. Deze kleine ondernemers hebben echter vaak relatief kleine kansen bij aanbestedingen voor hun opdrachten. Referenties, garanties voor continuïteit en de beperkte scope van activiteiten pakken vaak negatief uit voor de ZZP’er en freelancer bij het verwerven van aanbestedingen. Onderling samenwerken om grotere opdrachten te verwerven is voor veel ZZP’ers en freelancers een noodzaak. Het organiseren van de samenwerking is voor de kleine zelfstandige ook van wezenlijk belang. De keuze om via een gezamenlijke rechtsvorm en als entiteit naar buiten te treden levert veel voordeel op. “Niet alleen is er het voordeel bij grotere opdrachten en aanbestedingen, maar vooral is een gezamenlijke ondernemingsvorm een definitieve oplossing voor de aankomende veranderingen van VAR naar BGL (Beschikking geen loonheffing). In 2015 verwachten we een vergaande verandering van de VAR (BGL) waarbij veel strengere eisen aan de arbeidsrelatie worden gesteld. Hierdoor loopt de ZZP’er al snel tegen problemen met betrekking tot de opdrachtverstrekking aan. De nieuwe regelgeving vereist een adequate inzage van de opdrachtgever in het zelfstandige ondernemerschap van de ZZP’er en freelancer. Met een juiste toepassing van de coöperatie kan relatief eenvoudig de arbeidsrelatie met behoud van het ondernemerschap van de ZZP’er en freelancer behouden blijven”, aldus Bert Willems, partner bij Scoreflex. Samenwerkingsvoordelen voor ZZP’ers en freelancers: Opbouwen bedrijfswaarde Meer continuïteit voor de opdrachtgever Bedrijfsaansprakelijkheid kan collectief worden geregeld Beter beschermd tegen de nieuwe regelgeving omtrent VAR en BGL ZZP’ers behouden hun zelfstandigheid Meer commerciële slagkracht Mogelijkheden van collectieve inkoop van acquisitie, administratie en incasso Beter kunnen inspelen op de economische vernieuwing Meer kennis onderling ter beschikking Verminderen kosten De coöperatie als oplossing ZZP’ers, freelancers en kleinere ondernemers kunnen samen een nieuwe rechtspersoon oprichten om te voldoen aan de strenge eisen van opdrachtgevers en bij aanbestedingen. “De deelnemers behouden hun eigen identiteit, werkzaamheden en zelfstandigheid. Een ander voordeel zijn de oprichtingskosten voor een coöperatie die niet hoog zijn”, aldus Bert Willems. Bert geeft uitleg: “de leden van de coöperatie kunnen gezamenlijke afspraken maken over gemeenschappelijke zaken zoals marketing, acquisitie, administratie en bijvoorbeeld fiscale zaken. Als er zich een potentiële opdracht voordoet kunnen de leden gezamenlijk een offerte maken. De coöperatie brengt die offerte uit, maar niet voordat de betrokken leden onderling een werkverdeling en de bijbehorende aansprakelijkheden hebben vastgelegd. De opdrachtgever gaat vervolgens het contract aan met de coöperatie. De betrokken leden factureren aan de coöperatie, de coöperatie factureert aan de opdrachtgever en betaalt de leden uit, zodra de opdrachtgever heeft betaald. Voor de opdrachtgever betekent het dat deze één aanspreekpunt heeft en niet de onderlinge afstemming tussen de verschillende zzp’ers en freelancers hoeft te regelen”. Welke vragen kunnen deze kleine zelfstandige zich allemaal stellen: Wat voor rechtsvorm kies je en hoe werkt het met aansprakelijkheid? Hoe verdeel je de verantwoordelijkheden onderling? Wat gebeurt er als er een partner wegvalt of als je ruzie krijgt? Hoe verdeel je de kosten en de opbrengsten? Krijgt degene die een opdracht aandraagt hiervoor een extra beloning? Wat te doen bij uitbesteding van werkzaamheden? Hoe regel je praktische zaken zoals het financiële beheer en fiscale zaken? De voordelen voor opdrachtgevers zijn evident volgens Bert Willems: “Wie zijn opdracht gunt aan een...

Lees meer

De VAR-verklaring voor ZZP’ers blijft voorlopig nog bestaan

Geplaatst door op 19:07 in Nieuws | 0 reacties

De VAR-verklaring voor ZZP’ers blijft voorlopig nog bestaan

De VAR-verklaring voor ZZP’ers blijft voorlopig nog bestaan. Dat betekent dat er voorlopig geen extra rompslomp komt. Vijf vragen aan onze redacteur Ann-Lynn Hamelink. De opvolger van de VAR, de BGL, komt er nog niet. De Tweede Kamer heeft de wet voor onbepaalde tijd uitgesteld.​ 1. Waarom komt die BGL er niet? Heel simpel: bijna niemand zat erop te wachten. Werkgevers waren woest, ZZP organisaties waren ertegen, de Raad van State was ook erg kritisch en het orgaan dat de regeldruk toetst, Actal, zag er ook niets in. Nu heeft de Tweede Kamer dus om uitstel gevraagd.​ 2. Wat is het probleem? De BGL is de Beschikking Geen Loonheffingen. Het gaat om de arbeidsrelatie tussen een zelfstandig ondernemer en een opdrachtgever. Als iemand in loondienst is betaalt de werkgever loonheffing, maar bij ZZP’ers is dat anders. Zij hebben te maken met de VAR. Die vraag je als ZZP’er aan bij de Belastingdienst, waardoor de belastingdienst weet dat jij die belasting afdraagt en dus niet de opdrachtgever. Bij die nieuwe BGL krijgt de opdrachtgever ook een taak. Die wordt namelijk medeverantwoordelijk voor het invullen van de BGL. Bovendien moet je als ZZP’er die BGL voor elke opdracht opnieuw maken. 3. Dus een hoop extra papierwerk? Dat was inderdaad het grote bezwaar. Doordat werkgevers medeverantwoordelijk worden, zouden ook zij er een hoop extra werk bij krijgen. 4. Is de BGL definitief afgeschoten? Dat weten we nog niet zeker. Nu wordt gezegd dat er sprake is van uitstel voor onbepaalde tijd, maar wat wel opvallend is: dit is de tweede keer dat er een belangrijk onderwerp voor zelfstandigen vooruit wordt geschoven. Verschillende ministeries werken aan een groot onderzoek naar ZZP’ers. Dat zou in november verschijnen, maar het is nu uitgesteld tot volgend jaar. (Bron:...

Lees meer

Is het invullen van de aangifte Inkomstenbelasting voor jou als ZZP’er in de zorg een jaarlijkse last?

Geplaatst door op 12:16 in Nieuws | 0 reacties

Is het invullen van de aangifte Inkomstenbelasting voor jou als ZZP’er in de zorg een jaarlijkse last?

Heb je geen affiniteiten met belastingzaken? Of heb je gewoon geen tijd om zelf jouw aangifte te doen? Laat het over aan FINSC Accounting. Dan heb je er geen omkijken naar en weet je zeker dat er geen enkele fiscale aftrekpost over het hoofd wordt gezien. Wanneer je door de Belastingdienst als ondernemer wordt aangemerkt voor de inkomstenbelasting heeft dit vaak veel voordelen. Als zelfstandige professional in de zorg kun je dan gebruik maken van fiscale aftrekposten. Je wilt jouw tijd natuurlijk zoveel mogelijk gebruiken om te ondernemen. Tegelijk wil je geen belastingvoordelen mislopen. Laat daarom jouw aangifte inkomstenbelasting door ons verzorgen. FINSC Accounting zorgt ervoor dat je gebruik maakt van alle fiscale aftrekposten waar je recht op hebt. Bij de aangifte inkomstenbelasting voor zelfstandige professionals moet met veel zaken rekening worden gehouden. Zo bestaat de zelfstandigenaftrek, MKB-vrijstelling en eventueel startersaftrek als je aan de urencriterium voldoet. Daarnaast kun je te maken krijgen met voorzieningen en afschrijvingen op jouw investeringen. Wij kennen de wet en zijn goed op de hoogte van alle recente ontwikkelingen. Ook als je geen winst hebt kunnen wij jouw aangifte op een correcte manier verzorgen. Verliezen mag je namelijk met winsten uit voorgaande en toekomstige jaren verrekenen. Prijs FINSC Accounting verzorgt jouw ondernemers aangifte inkomstenbelasting voor een vast bedrag van € 59,95 (excl. btw). Dit bedrag rekenen wij voor de gehele aangifte. Dus inclusief eigen woning, lijfrente, spaargeld en aandelen. Neem snel contact op voor het maken van een afspraak of vraag een offerte...

Lees meer

Administratie voor ZZP’ers in de zorg

Geplaatst door op 14:47 in Header | 0 reacties

Administratie voor ZZP’ers in de zorg

Allereerst heet FINSC Accounting je welkom op onze website! Speciaal voor zzp’ers in de zorg hebben wij een uitstekend pakket financieel administratieve diensten samengesteld. Raadpleeg onze diensten voor meer informatie. Klik hier FINSC Accounting biedt een betrouwbare dienstverlening tegen een verrassend lage prijs. Ervaar het zelf en kies vrijblijvend voor FINSC Accounting! Wij verwelkomen je graag als nieuw cliënt. Vraag een offerte...

Lees meer